Mục Lục

 

Rừng Người Lao Động
Vấn Nạn Đất Nước
Câu Lạc Bộ Dân Chủ
Văn Học Nghệ Thuật
Dân Chủ Đa Nguyên
Trung Tâm Việt Học

  Tiểu Thuyết Giả Sử

Anh Hùng Nam Việt

.

Kiếm Khách Giang Nam

.

Phương Trời Bách Viết
   

 

 

Télévision

Lật Lại Hồ Sơ Đen

Việt Nam Trung Hoa

Nghệ Thuật & Đời Sống

Hôm Nay &  Mai Sau

Dặm Trường Quê Hương

Đất Nước Anh Hùng
   

 

Thảo Luận

B́nh Luận

Ư Kiến

Báo Lưu Trữ
   

   

Lật Lại Hồ Sơ Cũ

   
Hồ Chí Minh
Cải Cách Ruộng Đất
Truyện Tranh
Truyện Cổ
Kim Văn Kiều
Lịch Sử 
Ngũ Châu
Y-Dược

Nữ Công Gia Chánh

 

   

Chủ Nhiệm: Huỳnh Tâm

Chủ Bút : Viên Dung

Tổng B.T: Sông Dinh

Ban Biên Tập :

Cao Đại Hưng, Trần B́nh, Chu Hồng Đức, Nguyễn Giang Thành, Mai Hiệp, Vĩnh Phú, Huỳnh B́nh Ḥa, Hoa Trà, Chu Định, Trường Tứ Hải, Phạm Tô Phàm, Tử Hối, Đ́nh Trang, Thiện Đạo, Phan Ngọc Bích, Tri Liêng .

 
 

   Tiếp nhận thư tín :

 

          Trang Nhà  :

 
   

 

 

 

Links

Google

Saigonbao.com
Thông Luận
Tổ Quốc
Nhân Ái
Đất Việt

Báo Sóng Thần

Goken

Cao Đài Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Tỷ 18 đời Hung Vương
Ân Hùng Vương 18
Ải Nam Quang
Ải Chi Lăng
Hịch Trần Hưng Đạo
Đền Thờ Văn Miếu
Văn Miếu
Bia Văn Miếu
Bia Danh Tiến Sĩ
Trống đồng
Ngọc Lũ
Lịch sử Việt Nam cận đai
Cổ Mộ Lư Thái Tổ
Hồ Hoàng Kím
Hồ Hoàng Kiếm
Triều Nguyễn
Ngai Vàng
Đế đô Phong Châu
Cổ Loa Thành
Bạch Đằng Giang
 Trần Hưng Đạo
Trưng Trắc
Nguyễn Trăi
Quang Trung
Đền Kiêm Qui
Duy Tân
Tự Đức
Hàm Nghi
Đề Thám
Cường Để
Đinh Tiên Hoàng
Lê Đại Hành
Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Phan Đ́nh Phùng
Nguyễn Công Trứ
Lư Thường Kiệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cải cách ruộng đất của Hồ ở miền Bắc

₪ ₪ ₪

Quan sát thưc kỹ

I)-Chính sách diện và diểm để không mắc mưu của Hồ và CSVN lần nữa. !

 

Phạm-Hữu, sinh năm 1938, thuộc làng Nghi Tàm  thành HàNộị. Thập niên 1960, ông đỗ cử nhân triết Đông  và cử nhân văn chương. Ông dạy triết các trường: Văn Học, Văn Khôi, Hưng Đạo, Thăng Long, Hồng Lạc. Mùa thu năm 1976, ông vượt biển và xin tỵ nạn chính trị tại Paris. Hơn 2O năm làm báo, Phạm Hữu đă đóng góp cho dân tộc hai sự kiện quan trọng. Trên báo Chiến Hữu, ông độc quyền công bố văn kiện: Đơn xin học trường thuộc địa của Hồ để ra làm quan cho Pháp tại Đông Dương. Văn kiện này do sử gia kiêm nhà văn Vũ Ngự Chiêu sưu tầm, ông cho báo Chién Hữu độc quyền công bố. Cuối thế kỷ hai ngàn trên báo Tiếng Dân, số 16, ông độc quyền công bố văn kiện bán nước của thủ tướng CS Bắc Việt Phạm văn Đồng, kư năm 1958. Đầu thế kỷ 21, Phạm Hữu tuổi già, sức yếu, thế cô, ông từ giă nghề viết báo chuyển sang viết văn. Ông đă hoàn thành 3 tác phẩm:

Mặt thực của Hồ

Cải Cách Ruộng đất của Hồ ở miền Bắc Việt Nam

Tiểu luận: Vấn đề khủng hoảng lănh đạo ở miền Nam.

Ba tác phẩm kể trên đă được tác giả xuất bản hai lần ở Âu Châu, đă bán hết.

Lời ngỏ:

Mùa thu năm 1945, đến nay năm 2012, dă kéo dài, như một đời người 67 năm.Thời gian dài ấy, người dân Việt Nam dă quá đủ thời gian để tỏ tường rằng: Hồ và lũ Cộng sản đàn em . Bản chất của chúng thể hiện qua những chính sách hay những thủ thuật: lừa gạt, dối trá, trở mặt….để chúng cướp chính quyền, củng cố chính quyền độc đảng bằng thảm sát những người yêu nước đối lập vơí chúng và cướp hết tư hữu của toàn dân để xây dựng chế độ: "Kinh tế chỉ huy" của Marx, cũng như  thực hiện chế độ thống trị của chúng bằng phiếu gạo. Lịch sử của Hồ và dảng Cộng Sản Việt Nam, chúng đă ba lần kư giấy bán nước. Dân tộc Việt Nam, đă có chiều dài lịch sử, chưa một triều đại nào  bán nước! V́ tấc dất Việt Nam như một tấc vàng do xương máu của tiền nhân đă đổ trên đất Việt Nam !

Chính sách diện và điểm là ngón sở trường, độc hiểm của Hồ và CSVN. đă giúp Hồ và CSVN thực hiện được giằng giặc những chính sách vô cùng quan trọng như :

1 ‒ Bộ mặt nạ ái quốc, chiêu bài độc lập giả, để cướp chính quyền ngày2.9.1945.

2 ‒ Tuần lễ quyên vàng của dân để cứu mạng  Hồ.

3 ‒ Hiệp định ô nhục Hồ kư với Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946, để rảnh tay  thảm sát đối lập.

4 ‒ Chính sách tiêu thổ kháng chiến, đánh phá tận gốc rễ các tôn giáo miền Bắc.

5 ‒ Ngăn đường, kéo thanh niên xuống xe, ngày đầu ḥa b́nh ngăn lán sóng di cư.

6 ‒ Mở trường Đại học Nhân Dân để giữ chân những gia đ́nh muốn vào Nam.

7 ‒ Chính sách đổi tiền, cướp tiền của  nhân dân.

8 ‒ Đánh tư sản mại bản để tập trung tư hữu của thị dân vào tay nhà nước.

9 ‒ Cải Cách Ruộng đất để làm mồi nhử nông dân nhằm cướp tư hữu của toàn dân vào tay chỉ huy của nhà nước, độc quyền cai trị bằng kinh tế chỉ huy.

10 ‒ Nông trường tập thể để kẻ thống trị cai trị nông dân như thời trung cổ.

11 ‒ Vùng kinh tế mới để khí hậu độc hiểm của thiên nhiên cùng với đói rách, ốm không thuốc men sẽ giết dần dân Ngụy.

12 ‒ Những trại cải tạo để giết Nguỵ quân và Nguỵ quyền, những kẻ thù của CS.

13 ‒ Lập Mặt Trận Gỉai Phóng Miền Nam để biến người Nam thành Lê Chiêu Thống ở thế kỷ 2O.

Túi khôn của dân tộc, tục ngữ đă dậy chúng ta rằng: "Quá tam ba bận"  hành dộng ba lần diễn ra như nhau, nó là bản chất. Bản chất không thể thay đổi. Hồ và CS chúng đă hành động quá bốn lần quá tam, đó là bản chất của chúng. Con cọp bản chất của nó ăn thịt và uống máu người, nếu ta v́ quá ảo tưởng mà nghĩ rằng: một ngày nào đó giống cọp "ngộ đạo" chúng sẽ không ăn thịt, uống máu người, chúng sẽ ăn cỏ, ăn rau như loài voi, loài thỏ. Sai lầm không phải tại cọp, taị con người ảo tưởng nên sai lầm !

Bản chất không thể thay đổi :

"Bao giờ, rau diếp làm đ́nh

Gỗ lim ăn ghém th́ ḿnh lấy ta

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa

Sáo đẻ dưới nước, th́ ta lấy ḿnh"

 

Ḿnh lấy ta hay ta lấy ḿnh, phải có điều kiện và điều kiện ấy là bản chất nên không thể thay đổi. Cây rau diếp bản chất của nó mềm, yếu không thể làm cột đ́nh. Gỗ lim bản chất nó cứng như thép nên không thể ăn ghém (ăn rau sống) như rau diếp. Cũng như: Con trạch bản chất của nó, sinh trưởng ở dưới nước, trong bùn lầy, nó không thể làm tổ trên ngọn đa, nơi cao ráo. Con sáo bản chất của nó, sinh trưởng nơi cao ráo như ngọn đa hay vách núí đá xanh, nó không thể nào, xuống nước mà sống như trạch. Bản chất của Hồ và lũ CSVN là: gian dối, xảo trá, bất nhất. Nhiều người: "Suy bụng ta ra bụng người" lầm tưởng rằng: một ngày nào đó Cộng Sản sẽ "ngộ đạo" chúng không uống máu, ăn thịt người !

Kinh nghiệm đă nhiều, đă dầy, 67 năm, không để ta nh́n lầm bản chất chế độ Cộng Sản. một lần nữa ! Đă là thân phận của kẻ bị trị.chân tay đă đưa vào cùm, quyền tư hữu là quyền tối cao của con người, đă bị Cộng Sản, tước đoạt hết người ta mới thức tỉnh, nhưng chưa thức tỉnh chưa trọn vẹn. Người dân chỉ biết oán trách diện và không biết đến điểm, sự oán trách ấy vẫn chưa rơ chân tướng đích thực, bản chất của Hồ và lũ CSVN ?

Diện là những ǵ rất ư là cụ thể. Cụ thể đến độ có thể sờ nắm được. Nó là ước muốn,trông đợi của toàn dân. Điểm là những ǵ  như mục đích đạt tới nên nó được kẻ sử dụng gói kín, dấu kỹ. Chính sách cải cách ruộng đất đă qua đi trên nửa thế kỷ. Việc đă qua, ai cũng biết, nay nhắc lại làm ǵ.Người ta lầm tưởng: thời gian đă "chôn" nó vào dĩ văng. Không, cải Cách Ruộng đất không bị thời gian làm cho phai lạt, người ta đă quên đi. Không quên người ta dồn nó vào trong tiềm thức.Trên nửa triệu nửa triệu người của một nửa đất nước, Hồ đă thảm sát. Những người chết oan, vẫn chưa nhắm được mắt. V́ họ chờ tiếng nói của công bằng, pháp lư, t́nh người, cất tiếng "giải oan" th́ họ mới yên tâm, đi vào cơi miên viễn. Người c̣n sống thường chỉ biết diện, chứ không biết điểm nên không biết chủ đích của Hồ, của CSVN. V́ thế vẫn c̣n ảo tưởng với Hồ và CSVN.

Người sử dụng diện và điểm phải nắm rơ tâm lư, mơ ước,mong đợi của quần chúng. Xem quần chúng mong đợi, mơ ước ǵ...Người sử dụng điểm phải như phù thủy cao tay ấn, biết găi đúng chỗ ngưá của quần chúng, biến quần chúng thành những "âm binh" để  phù thuỷ sai khiến nhằm đạt điểm.

1) Bộ mặt nạ ái quốc và chiêu bài Độc Lập tự do giả hiệu của Hồ !

Hồ nhập đảng CS Pháp, đảng này c̣n là chi bộ nằm trong đảng Xă Hội. Năm 1920, đại hội đảng Xă Hội Pháp họp đại hội ở Tour. Cachin đưa chủ trương đảng CS Pháp tách ra khỏi đảng xă hội, để đứng dộc lập và ra nhập đệ tam quốc tế của Nga. Hồ dơ tay tán thành chủ trương ấy nên hành động của Hồ, lọt vào "mắt xanh" của CS Nga. Năm 1919, Lénin lập đệ tam quốc tế Cộng Sản, đưa ra chủ trương bịp bợm là: đệ tam quốc tế nhằm hỗ trợ cho các dân tộc nhược tiểu và bị trị giành lại độc lập.Chủ trương bịp của Lénin đă biến Hồ thành tay sai của Cộng Sản Nga. Năm 1923, Hồ từ Paris qua Đức, rồi CS Nga bằng giấy tờ giả đưa Hồ từ Đức đến Mạc Tư Khoa để làm điệp viên cho đệ Tam Quốc Tế. Năm 1924 Hồ được CS Nga biệt phái làm thông dịch viên chữ Hán cho Borodine, trưởng đoàn Krominterne của Nga ở Quảng Châu. Thời kỳ 1924, Hồ làm ǵ cho Việt Nam đều phải  tuân lệnh của đệ tam quốc tế chỉ thị (văn thư đính kèm): "Nhận chỉ thị của quốc Tế Cộng sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm phải gởi tới các anh chị em và các đồng chí lời kêu gọi này: Đảng CSVN đă được thành lập. Đó là đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ diù dắt giai cấp vô sản lănh đạo cuộc Cách mạng Việt Nam"

Hồ Lập đảng CSVN ở Quảng Châu. Thế giới đại chiến lần thứ hai có cơ kết thúc, Hồ được đệ tam quốc Tế phái về rừng núi Bắc Việt Nam, để lấy tin của quân đội Nhật cung cấp cho Nga ( lúc này Nga nằm trong đồng minh với Mỹ ). Tại rừng núi Bắc Việt Hồ gặp thiếu tá Patty của t́nh báo Mỹ. Thiếu tá Patty có tặng cho quân đội của Hồ một ít vũ khí, trong đó có khẩu súng lục Vơ Nguyên Giáp mang khi tiểu đội này nhận lệnh khởi nghĩa ở cây đa Tân Trào và Patty huấn luyện cho quân đội của Hồ nghệ thuật đánh du kích. Sau này trung đội tinh báo của Patty có về diễn hành lễ độc lập taị vườn hoa Ba Đ́nh Hà Nội.. Khi đại chiến lần thứ hai sắp kết thúc, Hồ được Nga báo cho biết t́nh và thế thời và cơ đă đến . Hồ biết được khát vọng độc lập của toàn dân Việt Nam nên hắn dấú thực kỹ, bọc thực kín từ đầu đến chân con người và đảng Cộng Sản của hắn. Hắn mang mặt nạ ái quốc, dương cờ độc lập vàchiêu bài giải phóng giả để lừa bịp dân chúng. Hắn chui vào mặt trận Việt Minh cho kín đáo. Nếu nhân dân Việt Nam biết con người thực, đảng thực của Hồ thí đâu có thảm cảnh ngày nay ! Cái vỏ bọc ngoài càng được bao che kín hơn bởi những nhà ái quốc có tên tuổi có thành tích chống Pháp của đảng Việt Nam Quốc Dân đảng như : cụ Nguyễn Hải Thần, Nguyễn tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Bú tường Phượng, Trần văn Tuyên.V.V... hợp tác với CSVN.Trung thành với sự thực ta phải nói: nhờ biết được t́nh và thế, thời và cơ, Hồ và CSVN đă cướp được chính quyền !

Chữ "cướp" đă phản ảnh đúng nghĩa rằng: Lẽ ra t́nh và thế, thời và cơ phải đến tay những đảng đă đổ nhiều xương máu, hy sinh lớn lao cho công cuộc chống thực dân giành độc Lập như Việt Nam Quốc dân đảng hay đảng Đại Việt chẳng hạn. Như ta đă thấy khi nước mất vào tay Pháp tức thời các phong trào do kẻ sỹ lănh đạo như: Văn thân, Cần vương, Đông Du, đến Tây Du giới trí thức dă tham dự vào cuộc lănh đạo như: Việt Nam Quốc dân đảng và các đảng phái và tôn giáo khác. Hồ và đảng CSVN đă đóng góp không đáng kể, khiêm tốn vào công việc giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Chính mắt ta thấy Giải Phóng quân của Hồ khi ra mắt ở cây đa Tân Trào chỉ có một tiểu đội, vũ khí vô cùng thô sơ. Vơ Nguyên Giáp  chỉ huy chỉ có khẩu súng lục (do Patty cho), một vài khẩu súng trường, c̣n là gậy tầy, giáo mác. Nếu so với VNQDĐ th́ quân số của giải phóng quân quá ít ỏi với đảng viên Quốc Dân Đảng đă bị lên đọan đầu đài của Pháp hay số đảng viên đang bị Pháp cầm tù . Hồ ví như người đi buôn không có vốn hay vốn quá khiêm nhượng mà một ḿnh thu về lợi lớn lao !

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ lên khán đài ở vườn Hoa Ba Đ́nh Hà Nội đọc lời tuyên ngôn Độc Lập và trở thành chủ tịch nước Việt Nam. Chủ tịch một nước mới dành độc lập mà hoàn toàn xa lạ với nhân dân miền Bắc và miền Nam ! giới nhân sỹ và trí thức đi t́m khuôn mặt thực của Hồ chí Minh trong hàng ngũ những nhà cách mạng hay các đảng phái có đổ xương máu, có thành tích chống Pháp. Nhưng người ta đều không biết Hồ chí Minh là ai ? xung quanh Hồ bao bởi các huyền thoại :Hồ chí Minh tên một nhà cách mạng ở bên Tàu ? Hồ chí Minh, tên một người tù bị chết ở nhà giam Trung Hoa nên Hồ mang tên người tù đó…..Chỉ một điều nhân dân miền Bắc hiểu biết Hồ chí Minh là một người miền sỏi đá, v́ dọng nói quá nặng của hắn lúc đó.

Bầy văn nô của Hồ và CSVN thực là vô cùng phong phú, chúng ở nhiều mặt, thuộc nhiều lănh vực: thi nô, văn nô, họa nô, ca nô,trên mọi lănh vực chúng sơn phết đánh bóng anh học lực cuối năm lớp nhất (tiểu học) thành siêu nhân, một nhà cách mạng lớn…..một người về nước khỏang 55 tuổi mà xưng với toàn dân là bác, là cha già của dân tộc, trong khi toàn dân không thiếu ǵ ngườ́ lớn tuổi 80, 90,100. Khi Hồ đến đền kiếp Bạc, nơi toàn dân thờ cúng vị anh hùng của dân tộc đả 3 lần chiến thắng quân Mông Cổ, sinh trước Hồ 7 thế kỷ, Hồ tỏ ra ngông nghênh ngạo mạn, người thiếu giáo dục:

 

"Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc

Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng,

Bác giắt nước nhà qua nô lệ

Tôi dẫn năm châu tới đại đồng"

Lời thơ của Hồ, nhà thơ Tản Đà trước đó đă phải cất tiếng than và thở dài :

"Văn chương, Đông Á trời thu sạch !

Kià chữ cương thường đảo ngược ru"

 

Tôi và bác, theo ngôn ngữ Bắc kỳ chỉ là xưng anh và tôi. Đức thánh Trần, sinh cách Hồ nhiều thế kỷ mà xưng anh và tôi quả là ṇi loài cuồng bạo, xuẩn động đă nắm quyền, lũ xuẩn động: "Tôi dẫn năm châu đến đại đồng" đă gây ra những nụ cười chua cay, đầy phẫn nộ. Thế  giới đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu ! Miếng mồi dụ, của Hồ. Kẻ sỹ nghe đă phải nhăn mặt cúi đầu, buông tiếng thở dài năo nuột, cho bọn óc đặc, không nhận thức và phán đoán, thiếu giáo dục đă cầm quyền ! Tiền đồ dân tộc, đứng trước một bầu trời tăm tối. Khi ván đă đóng thuyền rồi, người dân miền Bắc mới được biết Hồ chí Minh là Nguyễn tất Thành con trai cụ phó bảng Nguyễn sinh Huy làm quan ở bộ Lễ rồi chi huyện B́nh Khê. Khi về nước, bước chân vào quyền uy danh vọng, chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS dang độc quyền lănh đạo dân tộc Việt Nam, Nguyễn tất Thành muốn trở về với ḍng máu cháu hoang của Hồ Sỹ Toàn .

Về diện: là những ǵ đă diễn ra rất cụ thể. Cụ thể đến mức độ ta có thể sờ, nắm được.Hồ deo mặt nạ ái quốc và tung chiêu bài độc lập giả hiệu để đáp ứng khát vọng độc lập của toàn dân. Điểm Hồ đă đoạt được chính quyền, dưới sự lănh đạo độc Đảng của dảng CSVN.

2) Tuần lễ quyên vàng của Hồ.

Năm 1945, Trung Hoa bị lụt,  thê thảm hơn cả miền Bắc Việt Nam. Đầu Thu năm 1945, Việt Nam tuyên bố Độc Lập. Ít lâu sau Liên Hiệp Quốc cử quân Tàu vào miền Bắc Việt Nam tước khí giới quân đội Nhật. Biết rơ chân tướng của Hồ, điệp viên của CS Nga, thời gian hắn hoạt động ở Trung Hoa trên mười năm. Tưởng ra khẩu lệnh cho Lư Hán và Tiêu Văn: "Hoa quân nhập Việt diệt Hồ". vừa bước vào quyền uy tối cao, tính mạng Hồ như sợi tơ mành trước gió. Hồ liền tung ra tuần lễ quyên vàng. Về diện Hồ kêu gọi nhân dân  góp vàng để mua súng, đạn đánh Pháp. Nhà "phù thủy" Hồ, đă găi đúng chỗ ngưá của nhân dân và đánh trúng vào khát vọng độc lập của nhân dân được nhân dân nhiệt liệt ủng  hộ vàng.Về điểm quyên góp vàng của nhân dân để cứu mạng Hồ. Năm đó tôi mới 7 tuổi, chưa đủ tuổi vào nhi đồng, tôi xin mẹ tôi mua cho tôi một cái trống bỏi. Ngày ngày đi theo tiếng trống cà rùng, cà ŕnh, miệng hát vang, ḷng đầy sung sướng :

 

eo vàng càng tổ nặng tai

Đeo kiềng nặng cổ, hỡi ai có vàng

Có vàng đổi súng cối say

Đánh tan giặc Pháp có ngày vinh quang "

 

Quân Tàu từ hai phía Vân Nam và Quảng Châu, tiến vào miền Bắc Việt Nam. Thanh niên Tàu bị nạn lụt quá đói, họ nhập ngũ để vạ Việt Nam kiếm ăn. Lính Tàu gánh trên vai cái quang, mỗi thúng là một đứa con nên người Việt gọi là quân Tàu ô. Ô là ô hợp, tụi nhỏ chúng tôi hát mấy câu phản ảnh t́nh thế :

"Đoàn quân Taù ô, đi dâu mà ốm đói

Giắt chúng mày sang đây ăn hại Việt Nam"

Lư do, năm 1924, Hồ là điệp viên của đệ tam quốc tế ,Hồ được cơ quan này phái về Trung Hoa làm thông dịch viên chữ Hán cho Borodine, trưởng phái đoàn Kromintern đóng ở Quảng Châu, để viện trợ cho CS Tàu và QDĐ Tàu, đang trong thời kỳ hợp tác đánh Nhật. Trong công việc Hồ phải liên lạc nhiều với Mao và giới CS và Tưởng giới Thạch nên giới lănh đạo của hai phe đều nhận rơ con người điệp viên t́nh báo của CS Nga trên đất Tàu. Khi Hoa quân nhập Việt, Tưởng Giới Thạch muốn trừ hậu họa cho nước láng giềng ông ra khẩu lệnh cho Lư Hán: Hoa quân nhập Việt diệt Hồ.

Khi tuần lễ vàng được phát động. Hồ và bầy văn nô củahắn lớn tiếng tuyên truyền để kích động ḷng yêu nứơc của toàn dân:‒ quyên vàng mua vũ khí đánh Pháp, toàn dân Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ tuần lễ này. Thời điểm đó tôi mới 7tuổi chưa đủ tuổi vào nhi đồng. Tôi, ngày ngày đi sau đoàn cổ vơ quyên vàng, ḷng vui như tết, miệng hát vang:

Đeo vàng càng tổ nặng tai

Đeo kiềng nặng cổ, hỡi ai có vàng

Có vàng đổi súng cối say

Bắn tan giặc Pháp, có ngày vinh quang"

Giới thương mại ở thành phố, giới công chức sau nhiều năm dè sẻn, giới khá giả giữ được dồ cưới, giới diạ chủ, giới phú hào ở nông thôn đă trút sạch vàng cho tuần lễ vàng, với nụ cười tươi như hoa. V́ ḿnh đă góp phần nhỏ bé vào công việc cứu nước. Nhiều người chẳng những ủng hộ vàng mà c̣n tuyên truyền cho người khác rằng :Kho tàng của chúng ta rỗng tuếch v́ sự vơ vét của thực dân Pháp và đế quốc Nhật. Ví như cái máy khổng lồ, thiếu dầu mỡ nên không chạy được, nay ta góp vàng để có tiền mua dầu mỡ cho máy chạy .Ôi quả là cao đẹp, quả là to lớn của ḷng ái quốc. Một thứ t́nh yêu to lớn, trên mọi thứ t́nh yêu khác.

Đoàn quân Tàu ô lê thê, gồng gánh tiến vào Hà Nội và ngoại ô của thành phố này. Gia đ́nh bác tôi có một ngôi nhà rất lớn để thờ cúng tổ tiên. Chúng gạt hết đồ thờ  xuống đất, chúng nằm ngổn ngang trên đó. Tường nhà xây bằng đá, giàn trầu không lá to lớn và dầy leo trên tường đá., tụi Tầu hái hết để thay giấy chùi đít.

Tôi có thằng bạn là thằng Cỏong là linh hồn của đội banh chúng tôi. Nhà nó sản xuất x́ dầu bán cho người Tàu. Bố nó là một người Tàu, ngoài 50 tuổi, mặt chữ diền rất sáng, lông mày chổi xể, bụng lớn, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Bố nó không biết nói tiếng Việt, ngược lại thằng Cỏong không biết nói tiếng Tàu. Ông chỉ biết có một câu gọi con :

Cỏong hươi, Cỏong hà !

Khi quân Tàu rút về nước, thanh niên làng tôi kéo ra bao vây tiệm x́ dầu, ư chừng muốn báo oán. Ông chủ tiệm biết t́nh thế chẳng đặng đừng, ông thị uy vơ lực để ra oai. Ông xuống tấn, ôm một vại x́ dầu thực lớn, ông bước đi trên sàn nhà bằng gạch. Mỗi bước di của ông gạch lún xuống, tiếng gạch kêu rau ráu. Thanh niên làng tôi thấy vơ lực của ông ghê quá, họ tự động giải tán !

Vàng quyên được của nhân dân không phải để mua súng cối say, dánh Pháp mà nó biến thành cái khay, bàn đèn bằng vàng, dọc tẩu, đèn dầu lạc, cái tẩu, kim tiêm thuốc đều bằng vàng. Để cùng với gái đẹp Hồ mang hiến cho Lư Hán và Tiêu Văn để chúng tha tội chết cho Hồ.

Những người đóng góp vàng dều là ân nhân cứu tử Hồ. Năm 1952, Hồ phát động Cải Cách ở những miền gọi là tự do. Hồ ghép cho những ân nhân đă cứu ḿnh bằng cái tội lộng ngôn  : trả nợ máu nhân dân để đưa những ân nhân lănh án tử h́nh, như bà Nguyễn Thành Long chẳng hạn !

Tóm lại về diện, Hồ đă dưa ra tuần lễ vàng, tuyên truyền lấy vàng đổi vũ khí để đánh Pháp Về điểm lấy vàng của nhân dân để cứu mạng Hồ.

3) Chính sách tiêu thổ kháng chiến của Hồ.

Khi toàn dân Việt Nam, bước vào giai đoạn kháng chiến, Hồ đưa  quốc sách Tiêu Thổ Kháng Chiến. Quốc sách này đă mang lại thành công lớn lao cho Nga. V́ nước Nga rộng mênh mông, chiều sâu thăm thẳm nên người ta phá hết nhà cửa to lớn th́ quân đội xâm lăng Đức khó, về việc đóng quân, nhất là về những tháng tuyết đổ ngập trời, những đoàn xe tiếp tế lương thực dễ bị đánh mai phục. Vào sâu đă khó  đến khi muốn rút ra rút không nổi. Trái lại, nước chúng ta nghèo, làm ǵ có những dinh thự to lớn để xâm lược Pháp đóng quân, nước chúng ta không có tuyết đổ như Nga. Dân ta sống bằng cơm gạo, ăn với rau. Quân đội viễn chinh Pháp ăn đồ hộp. Quốc sách Tiêu thổ kháng chiến bị giới nho sỹ và trí thưc, gục đầu vào nhau nhận định rằng: Hồ chỉ giỏi bắt chước và nhập cảng cách mạng mà thôi !, đầu  óc sáng tạo không có ? Sự thực các cụ không hiểu dược điểm của Hồ nên nhận xét của quí cụ chỉ đúng về diện mà quư cụ không biết ǵ về diểm về những âm mưu thâm độc của Hồ.

Phật giáo đến Việt Nam nhiều thế kỷ, đă ăn sâu vào nếp sinh hoạt của toàn dân Việt Nam. Dân tộc chúng ta có nhiều tôn giáo, nhưng đa số người dân theo Phật Giáo. V́ Phật giáo bản chất của nó hoà đồng được với các tôn giáo khác như đạo Khổng, đạo Lăo chẳng hạn. Khổng chủ trương thiện, Lăo chủ truơng Mỹ. Phật giáo chủ trương Chân. Chân, thiện, Mỹ hoà được với nhau không hề có xung đột. Phật giáo đă ḥa nhập với dân tộc, nó phải chịu  bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Đa số nhân dân Việt Nam theo tịnh độ tông nên làng quê Việt Nam, ngôi đ́nh và chùa được xây dựng kiên cố và lớn lao nhất. Tiêu thổ kháng chiến th́ đ́nh và chùa bị là nạn nhân đầu tiên. Chính người nông dân Phật tử ra tay đập phá tôn giáo của ḿnh, với nụ cười - Họ cười v́ họ tin rằng đập đ́nh chùa để kháng chiến, để bao vây kẻ thù. Nụ cười mỉm của những nho sỹ và những người trí thức, cho đến nụ cười của anh nông dân đều không đúng sự thực. V́ họ chỉ nh́n thấy diện của Hồ mà không  nhận ra điểm .

Tóm lại chủ trương của Hồ, về diện là tiêu thổ để kháng chiến. Về điểm phá đ́nh, phá chùa là nhằm tiêu diệt tận gốc rễ Phật giáo Việt Nam. Trên nửa thế kỷ nay, người phật tử miền Bắc, tai họ không được nghe tiếng chuông chùa ngân nga, mỗi khi chiều xuống, mắt họ không c̣n được chiêm ngưỡng h́nh ảnh từ bi của đức Phật, và đời sống nâu sồng khổ hạnh của những nhà chân tu. Viết đến dây tôi lại tưởng nhớ tới hai câu chuyện có liên quan đến Phật Giáo Việt Nam.

Những người ở miền Bắc ra đời sau năm 1945, đến nay, họ đều không hiểu Phật giáo là ǵ ? Năm 1975, CSVN chiếm Sài g̣n, ngoài đường thường có bộ đội, súng ống đi tuần hành ngoài  phố để ngăn chộm  giựt, dôi khi có hai ba anh bộ đội đi vào sâu trong hẻm để t́m họ hàng, để có đồ biếu mang về Bắc. Một hôm anh bộ đội mặt c̣n non choẹt, lớ ngớ, súng ống đầy đủ đi vào nhà bà chị tôi. Anh chị tôi ở đường Cao Thắng, có hai gian, gian ngoài bà lập bàn thờ đức Phật thực lớn, gian trong ông bà ở. Nhà chị tôi ở ngoài mặt đường, tiếp giáp với ủy ban phường. Anh bộ đội đi vào nhà bà chị tôi, gian đầu thờ đức Phật. Không biết anh suy ǵ và nghĩ ǵ ? mắt anh nh́n đức Phật trừng trừng, anh quỳ chân xuống, dơ súng về phiá đức Phật, miệng anh hét thực lớn :

─ Thằng này là thằng nào đây ?Tại sao không thờ bác Hồ mà thờ thằng này ?

Bà chị tôi ngồi trong nhà, bà nghe rơ, nghe đầy đủ, lời hét của thằng bộ đội, bà lao ra ngoài với hành động của người Phật tử, tử v́ đạo, tay bà gạt súng, rồi hai tay bà bóp vào cổ thằng bộ đội, bà hét lớn :

─ Thằng đó là tổ sư nhà mày, nó đẻ ra ông cố, ông tổ nhà mày đấy mày biết không?

Chúng tôi từ trong nhà chạy ra, gỡ măi kéo được tay bà khỏi cổ anh bộ đội !

Câu chuyện thứ hai: gần đây có một vị c̣n trẻ tuổi, từ bên Mỹ sang nói chuyên với giới tranh đấu ở Paris. Việc này tôi chỉ nghe mấy người đi nghe về kể lại: Qua những câu nói của ông ta th́ ông tự nhận thuộc giới lănh đạo, ông tới Paris nói chuyện để loan báo cho Paris biết : đồng bào trong nước đang chuẩn bị nổi dậy, ông kêu gọi mọi người ở hải ngoại phải hỗ trợ kịp thời cho quốc nội. Một người nghe đặt câu hỏi:‒ Chúng ta tin vào những thành phần nào là những thành phần nổi dậy ? Ông đóng vai lănh tụ như con két trả lời:‒ Những thành phần nổi dậy là Phật giáo và các đảng phái như Việt Nam Quốc dân đảng và Đại Việt ? Xin thưa: Một người đóng vai lănh tụ, ví như người vơ sĩ quyến Anh, khi lên vơ đài phải hiểu kỹ đối phương ngón sở trường và ngón sở đoản, khi trận đấu diễn ra họ tấn công ngón sở đoản và tránh đ̣n  sở trường, mới mong được chiến thắng. Nếu không nhận được ngón sở trường và sở đoản của đối phương, cứ cuí đầu lao vào ngón sở trường của đối phương th́ nhận lấy thất bại là lẽ đương nhiên. Thưa Phật giáo miền Bắc Việt Nam đă bị Hồ đập phá từ năm 1945, tới nay đă trên nửa thế kỷ, đến như h́nh tượng của đức Phật họ c̣n chưa biết, nóí chi đến sức mạnh Phật giáo. Phật giáo miền Nam từ 1975, đến nay đă trên 3Onăm, nhà tu bị Việt Cộng bắt tù đầy, những nhà tu hành Phật giáo đă từ lâu, dâu c̣n được sinh hoạt với Phật tử. Các đảng VNQDĐ và Đại Việt quả có một quá khứ vang lừng, họ đă bị CSVN săn lùng, tận diệt, tới nay h́nh như họ đă mất chất keo để kết hợp nên họ chỉ c̣n một dĩ văng oai hùng ngày xưa.

4- Hiệp ước ô nhục: 6.3.1946 cúa Hồ :

Nước Việt Nam vừa tuyên bố độc Lập, nền độc lập c̣n non yếu, th́ quân đội Anh, được lệnh của Liên Hiệp Quốc, vào Nam ,tước khí giới của quân Nhật. Đi tới dâu quân đội Anh dắt theo quân đội Pháp để chúng xâm chiếm miền Nam. Từng đoàn thanh niên miền Bắc đă xung phong vào Nam để chiến đấu bảo vệ độc lập. Thời gian này chính phủ Pháp tuyên bố « Cái ǵ của người Pháp, phải trở về với Pháp » , nền độc lập non yểu của Việt Nam đang bị đe dọa….Trước t́nh thế ấy, mọi thành phần, mọi đảng phái, các tôn giáo đă từng đổ nhiều xương máu cho độc lập. Họ đă đặt tổ quốc lên trên hết. Họ đă nhập cuộc bảo vệ độc lập, không một dụng ư nào cả. Thời gian này, lời tuyên bố của nhà trí thức, kỹ sư Hồ đắc Liên, một danh gia đệ tử, con trai thượng thư Hồ đắc Trung, em tổng đốc Hồ đắc Điềm và bác sĩ Hồ Đắc Dzi, trong cuộc họp của giới trí thức, về vấn đề hợp tác với chính quyền CS. Ông đă đứng dậy, sắn cao tay áo, lớn tiếng tuyên bố: "Chỉ v́ kháng Pháp, chúng ta phải hợp tác với mi, đến lúc thành công th́ tụi cộng sản sẽ biết tay chúng ta " Lời kỹ sư Liên c̣n nóng hổi, th́ ông đă bị tụi công sản Việt Nam, ám hại, với cái án là Việt gian !

Gia đ́nh bé nhỏ của chúng tôi, tôi có ba người anh. Các anh đều là đảng viên của Việt Nam Quốc Dân đảng và có học lực, từ trung học đến tú tài I. Toàn dân đứng lên giành độc lập, các anh tôi, không có một dụng ư nào cả. Các anh  nhập cuộc để chiến đấu  cho tổ quốc. Chỉ một thời gian ngắn sau: các anh  dều bị Cộng sản thảm sát, đến độ không để lại cho người thân một nấm mồ !

Thập niên 198O, đă thống nhất đất nước, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, trong  phiên họp tại Hà Nội, trước sự hiện diện đông dảo quần chúng. hắn đă lớn tiếng tuyên bố: "Đảng và chính quyền đảng CSVN, đă quyết định giải thể hai đảng Xă hội và dân chủ, cùng hai tuần báo Tổ Quốc và Xă Hội là 2 cơ quan tiếng nói của hai đảng. Với lư do: Hai đảng đă hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc »

Giới trí thức của hai đảng Dân chủ và Xă Hội đă đóng góp nhiều xương máu cho kháng chiến chống Pháp. Nay đă thống nhất bị đảng CSVN họ bịp chặt miệng và đẩy họ vào dĩ văng của quên lăng !Hành dộng cướp công kháng chiến là ngón  sở trường của CSVN.

Sau hiệp định 6.3.1946, là giai đoạn củng cố chính quyền  chuyên chính vô sản, những người nhân sĩ, trí thức yêu nước, các đảng phái, các tôn giáo yêu nước….đă bị CSVN thảm sát vô cùng khốc liệt ! Cũng từ ngày đó, nhân dân Việt Nam đă ám chỉ Hồ và lũ CSVN: "Chúng là những con cá sấu, chúng ăn thịt hay cắn chết tất cả, những con vật không đồng chủng loại với chúng "  

Đất nước mới Độc Lập, kẻ thù đang nḥm ngó, đe dọa chủ tịch nhà nước đơn thương, độc mă, đi tầu thủy sang Pháp để xin kư Hiệp định. Đang đêm Hồ đến  tổng trưởng thuộc địa Pháp xin kư hiệp định ngày 6 tháng 3 Năm 1946. Hiệp định này là hiệp định ô nhục. Ô nhục v́ hiệp định này Việt Nam đứng trong Liên Hiệp Pháp. Quả là ngựơc đời hay trở mặt xấp ngửa như bàn tay, chính kẻ đă lớn tiếng trước nhân dân và thế giới Việt Nam độc lập. Tại sao, lư do nào, một người là chủ tịch một nước lại trở mặt như vậy ? Tám mươi năm thực dân Pháp cai trị, nhân dân Việt Nam, nhiều thế hệ, đă đổ nhiều xương máu để giành độc. Máu đă dổ cho độc Lập, chứ người ta có chết để đứng trong liên hiệp Pháp như Hồ đă kư.

Khi về nước, Hồ đă bị báo chí của Quốc dân đảng, vạch mặt Hồ và phản đối kịch liệt: "Người dân Việt Nam đă đổ nhiều xương máu cho Độc lập chứ họ đâu có đổ máu để được đứng trong khối liên hiệp Pháp". Những nhân vật Quốc dân đảng  đă liên hiệp với chính quyền CS như: cụ Nguyễn hải Thần, nhà văn Nguyễn Tường Tam, các ông Vũ Hồng Khanh, Bùi tường Phượng, Trần văn Tuyên….đă rút khỏi chính phủ Liên hiệp, sống ở hải ngoại để bảo toàn danh nghĩa của ḿnh !

Về diện Hồ kư với Pháp, hiệp định ngày 6 tháng 3 năm 1946 : VN đứng trong khối liên hiệp Pháp! Về diểm Hồ nhắm hai mục đích:

1- Hồ kư hiệp định để được chính thức ra mắt thế giới.

Hồ kư hiệp đinh: Việt Nam nằm trong khối liên hiệp Pháp để có, thời gian để thảm sát đối lập, củng cố chính quyền chuyên chính vô sản! Cả một giai đoạn đầy máu và nước mắt. Tiềm lực dân tộc, bị suy giảm từ đấy.                                                                                                                                  

2) Hội nghị Geneve, tiếng vang vọng vụ đấu tố bà Cát Thành Long.

Năm 1954, các cường lực của CS, thế giới tự do cắt đứt thân thể Việt Nam làm đôi, mặc cho người việt Nam phản đối. Vĩ tuyến 17 là ḍng ngăn đôi đất nuớc để t́m hoà b́nh tạm thời và chuẩn bị cho một thế trận mới. Cùng một nước mà hai miền với hai chính thể khác nhau. Người miền Bắc, dù bị chính quyền CS ngăn cấm bằng moị phương tiện khác nhau, cả gần một triệu người đă làm cuộc bỏ phiếu bằng chân, dù họ phải bỏ quê hương cả mấy ngàn năm ăm ắp những kỷ niệm đẹp và miền đất xa và mới chưa được chính quyền phác hoạ, tương lai sẽ ra sao ? Nhưng họ vẫn ào ạt ra đi, bỏ lại quê hương, bỏ tất cả, v́ chuyện đấu tố ghê rợn của Hồ đă thực hiện ở những miền gọi là tự do và họ ra đi để t́m cái quư nhất của con người:

"Tự do lẽ sống ở đời

Vào Nam là để tránh đời ngựa trâu"

Tôi quen anh Trần Quốc Cẩm tự Trần Tử  anh là nạn nhân của đấu tố, trên quê hương anh, khi anh gần hai mươi tuổi. Thân phụ anh là ông tri huyện. Hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh dưới triều Nguyễn giới sỹ phu hai tỉnh này đông hơn tổng số giới sỹ phu Bắc Kỳ. Hồ từ thuở ấu thơ có lẽ đă mang một vết hận với giới sỹ phu Nghệ Tĩnh. Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỳ 2O, cái nh́n của miến Trung c̣n mang nặng tính chất phong kiến. Thân phụ Hồ đỗ phó bảng, nhưng quá nghèo, cùng khốn, lại là con hoang của cử nhân Hồ sỹ Toàn đồng thời là một sát nhân nên bị giới sỹ phu nḥm ngó, dị nghị và khinh bỉ. Đă nghèo là con hoang phải sống cảnh cùng cực nghèo khổ, bị đời kh́nh bỉ kiếp con hoang, nay lại thêm cái tội sát nhân nên ông không dủ can đảm trở về quê hương với ba đưá con dại phải nuôi. Hồ phải sống trọn vẹn những thảm cảnh của cha. Khi Hồ có quyền thế, hắn thực hiện cải cách ruộng đất, đầu tiên ở những miền tự do. Có lẽ đây là dịp ông trả thù xưa nên cuộc cải cách ruộng đất đă diễn ra vô cùng khốc liệt ở hai tỉnh Nghệ Tĩnh như: xử tử h́nh, nhưng người nhà không được chôn mà xác phải treo lơ lửng trên ngọn tre đầu làng hay chôn sống, thân xác chôn đưới đất, cổ và đầu để hở, người chưa chết, c̣n nói chửi bới hay cắt cổ……Thân phụ anh Cẩm là một tri huyện, cụ có người con gái đầu ḷng là vợ trắc thất của cụ bảng Niệm (Cụ đỗ phó bảng như thân phụ Hồ). Khi đội cải cách về làng, cụ bảng Niệm bị mang ra bắn, xác cụ không được chôn mà treo lơ lửng trên ngọn tre đầu làng. Cụ là thân phụ của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, một yếu nhân của hôi Liên Hiệp Việt Kiều ở Paris . khi sửa sai gia đ́nh nhà Nguyễn khác Viện viết thơ báo cho ông biết: bố ông đă bị bắn chết trong Cải Cách Ruộng Đất. Nguyễn Khắc Viện viết thư trả lời, trong đó có đoạn như sau:

Trong ngày đại hội, người ta vô t́nh dẫm nát một cành hoa. Đừng v́ một cành hoa mà bảo rằng ngày đại hôi ấy không vui”. Thư của Viện về đến xă, ủy ban ở đây mở thư ra kiểm duyệt, thấy một đoạn có lập trường nên họ cho tuyên đọc ở cuộc mít tinh của Uỷ ban xă. Mọi người nghe và người ta đặt ngay cho Nguyễn Khắc Viện một cái tên mới: Nguyễn Khắc Vện !

Cái chết của bà chủ đồn điền Cát Thành Long vang vọng về tới những miền mới được giải phóng. Người đón nhận tin với ḷng vô cùng hoang mang hỏang sợ. Bà Cát Thành Long, nguyên tên là bà Nguyễn Thị Năm, một thương gia buôn sắt ở phố Cầu Đất HảiPḥng. Vào khoảng năm 1940, người Pháp thấy t́nh h́nh Việt Nam bất ổn, họ bán cái đồn diền cho bà. Bà có ba người con trai tên là: Cát, Hanh, Long nên người ta gọi bà là bà Cát Thành Long. Bà Cát Thành Long là người giàu có, nhưng nặng ḷng yêu nước. Những yếu nhân của Cộng Sản thời chưa cướp được chính quyền đều ẩn trú, nuôi dưỡng,bao che của bà Cát Thanh Long. Năm 1945 bà là dân biểu quốc hội, nghe đâu bà c̣n là chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam. Ba người con trai của bà đều là bộ đội, một người là chính ủy trung đoàn, một người đang du học bên Trung Quốc đều bị gọi về, chịu án mỗi người mười năm Bà Cát Thành Long bị đưa ra ṭa án nhân dân đấu tố và bị tử h́nh, cùng với người đội (đội khố đỏ của quân đội Pháp ) là quản lư đồn điền của bà. Đơn xin ân xá của bà Cát Thành Long gưỉ đến phủ chủ tịch nhưng Hồ làm ngơ, không cứu xét!

Bà Cát Thành Long giàu có, đối với tụi lănh đạo Cộng Sản như bát nước đầy, đầy ơn, đầy nghĩa,dầy t́nh mà họ c̣n mang người ân nghĩa đương kim dân biểu ra chém th́ địa chủ nào qua được lưỡi gươm của họ. Chính thái dộ vô ơn bạc nghĩa đối với bà Cát Thành Long đă khiến nhiều địa chủ lẩn xuống Hải Pḥng vào trại tạm cư Pagode đề chờ Tàu vào Nam. Trần Dần, một người trí thức, một nhà thơ, ông đă tham dự kháng chiến từ những ngày đầu, ông đă chiến đấu ở Điện Biên Phủ, ḷng rung động trước cảnh chiến đấu, ông viết cuốn người người lớp Lớp, được đảng ái mộ. Chứng kiến cảnh di cư vào Nam, trong bài thơ Nhất định Thắng ông đă cất tiếng than :

 

─ Tôi bước đi

không thấy phố

Không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa

Trên màu cờ đỏ “

……………………….

Tôi đă sống ră rời cân năo

Quăng thời gian nhưng nhức chuyện đi Nam

Những cơn mưa rơi măi tối sầm

Họ lếch thếch ôm nhau đi từng mảng

Tôi đă trở nên người ôm giận

Tôi đem thân làm ụ cản đường đi

Dừng lại:

…………………………..

Đi đâu ?

Làm ǵ ?

 

Họ kêu những thiếu tiền thiếu gạo!

Thiếu cha, thiếu chúa , thiếu vân vân

Có cả anh Nam , chị Nữ kêu buồn

Ở đây khát gió thèm mây

Ô hay

Trời của chúng ta gặp ngày mây rủ

Nhưng trời của ta sao bỏ nó mà đi ?

 

Cụ Phan Khôi nhà phê b́nh văn học dũng cảm. Ông người Điện Bàn, Qủang Ngăi. Ông đỗ tú tài chữ Hán, tự học tiếng Pháptrở thành uyên thâm cả chữ Pháp và Hán học. Cụ đi theo kháng chiến từ những ngày đầu. Cụ rất yêu kháng chiến. V́ kháng chiến chống Pháp, nhưng cụ rất ghét Hồ, người lănh đạo độc tài, độc đảng, cụ làm bài thơ hoa hồng để đả kích Hồ:

Hồng gai

Hồng nào hồng chẳng có gai

Miễn đừng là thứ hồng dài không hoa,

Là hồng th́ phải có hoa

Không hoa chỉ có gai mà ai chơi?

Ta yêu hồng lắm hồng ơi!

Có gai mà cũng có mùi hương thơm

( Trăm Hoa đua Nở )

Chín năm kháng chiến, trở về Hà Nội cụ Phan được bạn bè đón tiếp nồng nhiệt. Người hỏi về chuyện kháng chiến, nhất là chuyện đấu tố và xử bắn bà Cát Thành Long. Người đi kháng chiến không dám nói thực mà dù có nói thực cũng không có ai tin! Chẳng hạn việc con đem cha mẹ ra đấu trường, từ trên vành móng ngựa, người con quát lớn, chỉ tay và mặt đấng sinh thành của ḿnh hỏi :

Thằng địa chủ kia, mày có biết tao là ai không?

 Người địa chủ phải xưng là con và phải kêu con ḿnh đẻ ra là ông. Làm như thế để làm ǵ ?

Tại sao phải làm như thế ? Luân thường đạo lư để đâu? Con người đâu phải con vật mà làmnhư thế ? Người kháng chiến có lư do không nói thực. Trong câu chuyện nếu không khí kín đáo, họ chỉ có thắc mắc, taị sao gia đ́nh bạn ḿnh không di cư vào Nam c̣n ở lại đây làm ǵ ? Bữa cơm đón tiếp cụ Phan có đĩa thịt gà luộc, cụ gắp một miếng thịt gà, cụ giơ cao đũa, nói lớn với mọi người đều nghe :

─ Ấy mày ! Chín năm nay, giờ tao mới gặp mày đây!

Khắp HàNội hầu như đều biết đều bàn luận về miếng thịt gà của cụ Phan. Người ta biết rằng đời sống ngoài kháng chiến vô cùng gian khổ. Nhưng người ta không ngại gian khổ, người ta quư tự do như lẽ sống của cuộc đời. Người ta kinh hoàng trước đấu tố nên người ta cuồn cuộn lẩn xuống Hải Pḥng để ra đi t́m tự do, t́m không khí cho đời sống, mặc dù Hà Nội đă tiếp thu, nhưng cuộc bỏ phiếu bằng chân vẫn tiếp tục….

5) Ngăn làn sóng di cư.

Tiếng súng vừa ngưng nổ, ḥa b́nh vừa tới, người ta bằng mọi phương tiện, bằng mọi ngả đường, mọi cách đố xuống Hải Pḥng như những con sông cuồn cuộn chẩy ra nguồn. Con đường số 5, con đường này từ Hà Nội, qua Hải Dương đến Hải Pḥng. Sau hiệp định Genève tôi đi lại thực nhiều lần. Lúc đó tôi 17 tuổi nên chưa bị lôi xuống xe như những người khác. Chính mắt tôi chứng kiến nhiều lần : dọc theo quốc lộ số 5, làng quê bên đường, dàn bà phần nhiều là con gái từng đoàn người kéo ra quốc lộ. Họ dang tay ngang đường để chặn xe từ Hà Nội xuống, xe phải ngừng, họ kéo lên xe, nếu có thanh niên, họ ôm  anh thanh niên khóc lóc thảm thiết:‒ đất nước ḥa b́nh rồi, anh c̣n đi đâu nữa ? Tại sao anh bỏ quê cha đất tổ, bỏ vợ , bỏ con, bỏ chúng em, thế là họ xúm lại lôi kéo người thanh niên xuống xe. Một thời gian sau, do Ủy ban đ́nh chiến can thiệp hay do cơ quan nào đó can thiệp tai nạn kéo người xuống xe chấm rứt.

6) Trường Đại Học Nhân dân.

Hà Nôi đă tiếp thu, người kháng chiến nói về đời sống gian khổ trong kháng chiến và  nói qua về đấu tố. Người dân miền bị chiếm đóng kinh sợ, t́m đường thoát bằng lén nút đi xuống Hải Pḥng. Việt cộng vẫn t́m cách ngăn chặn làn sóng di cư. Chúng tung ra thông cáo Hà Nội sẽ mở trường Đại Học Nhân Dân. Ban giảng huấn là những giáo sư kỳ cựu danh tiếng như : Hoàng Minh giám, Luật sư Phan Anh, Trần văn Giầu, Vơ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Trường Chinh. Người nhập học chỉ cần chứng chỉ hay học bạ đệ tứ. Con em những gia đ́nh kháng chiến, cách mạng chỉ cần có học bạ đệ ngũ. Tin ấy loan ra được giới học sinh hoan nghênh nhiệt liệt. Thời điểm đó với người học sinh lớp đệ tứ th́ đại học nó như cái ǵ xa vời vợi, cao chót vót, phải qua mấy chặng đường bằng cấp, đầy gian khổ, khó khăn…tưởng không bao giờ tới được nó. Người học sinh đệ tứ như bắt được thời cơ lột xác, họ ào ào tiến vào đại Học nhân dân. Đại học nhân dân khai giảng ở khu Đấu xảo HàNôi. Ban giáo sư danh tiếng của trường chỉ là thủ đoạn lừa bịp, không ai thực sự giảng dậy cả. Sau một năm tốt nghiệp sinh viên  đại học nhân dân phải cưỡng bách đi lao động  khu vườn chè (trà) ở Thái Nguyên. Những người bạch diện thư sinh trong công tác lao động bị mỉa mai :

" Thân anh sức rộng vai dài

Mà anh gánh được bằng hai ḥn kỳ"

Một vấn đề thực tế được đặt ra: Hồ và  CSVN, chúng biết, học sinh lớp đệ tứ đều mơ ước đại học, nhưng với họ, nó cao và xa vời vợi, với những cách ngăn. Chúng mang đại học để nhử mồi người học sinh đệ tứ. Khi con trai ḿnh đă vào đại học th́ làm sao cha mẹ bỏ con ra đit́m tự do cho được. Đại học nhân dân đă cầm chân một số gia đ́nh không thể di cư đươc.Vậy diện là trường Đại học Nhân Dân. Điểm là trường Đại Học Nhân Dân cầm chân một số gia đ́nh  dự dịnh di cư vào Nam.             

7) Báo chí và văn nô của Hồ nói nhiều về giai cấp và tuyên truyền cho đấu tố.

Chưa bao giờ ở Bắc Việt Nam vấn đề lập trường giai cấp lại được báo chí nói nhiều đến như thế, nào giai cấp trí thức, giai cấp nho sĩ, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp địa chủ, giai cấp cường hào ác bá, giai cấp bần cố nông, giai cấp bần nông, giai cấp quan lại, giai cấp tiểu tư sản,giai cấp phản động…. Sự phân chia giai cấp, khiến giai cấp như bóng ma, như oan hồn, nó đeo đuổi, bám sát con người, chi phối, đe dọa mọi hành động của con người. Những nhà lănh đạo, thuộc ḍng quan lại nay trở thành những người lănh đạo vô sản như Hồ. Rơ ràng mọi người đều biết Hồ là con cụ phó bảng Nguyễn Sinh Huy (giai cấp nho sĩ), sau ra làm quan ở bộ Lễ, rồi chuyển làm tri huyện B́nh Khê (quan lại), chính Hồ làm đơn xin học trường thuộc địa của Pháp, để ra làm quan cho Pháp, nhưng đơn của Hồ không được chấp nhận. Ta soi Hồ bằng kính hiển vi, ta thấy Hồ vô sản ở chỗ nào mà là sáng lập, chỉ huy đảng Cộng sản :

"Hồ Chí Minh, tay công nhân của thế giới mới lên"